آگهی استخدام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک – خرداد 1401

شرکت رهروان طب نوین خلیج فارس در نظر دارد نسبت به جذب 4 نفر نیرو از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه (حسب تعداد شرکت کنندگان) در رشته شغلی کارشناس تغذیه به شرح جدول ذیل به صورت شرکتی جهت خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت اراک به کارگیری نماید. ضمنا کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام مراحل قانونی به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی و صلاحیت ایشان بررسی خواهدشد. لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به تکمیل وتحویل فرم درخواست شغل خود اقدام نمایند. مهلت ثبت نام تا 17 خرداد 1401 می باشد.
تذكرخیلی مهم: مسئولیت عدم مطالعه دقیق شرایط این آگهی بعهده شركت كننده می باشد.

عنوان شغل محل جغرافیایی خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
کارشناس تغذیه شهرستان مرکز 4 نفر زن / مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد تغذیه
شهرستان اراک مراکز خدمات جامع سلامت اراک 4
شرایط عمومی
1/1 -تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
2/1 -داشتن تابعیت ایران
3/1 -عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
4/1 -عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
5/1 -نداشتن منع بکارگیری در دستگاه های دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی
6/1 -داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
7/1 -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8/1 -داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن به کارگیری میشوند.
9/1-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
شرایط اختصاصی
1/2 -داشتن حداکثر 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی (متولدین 1361/03/10 به بعد)
موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف‌) داوطلبانی‌ که‌ طرح خدمت‌ نیروی انســانی‌ موظف‌ را به‌ اســتناد قانون خدمت‌ پزشــکان و پیراپزشــکان و متعهدین‌ خدمت‌ قانون مذکور انجام داده اند به‌ میزان انجام خدمت‌ فوق
ب)جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست‌ و پنج‌ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک‌ سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن‌ معاف می‌ باشند.
ج) افراد خانواده معظم‌ شـهدا (شـامل‌ پدر، مادر، خواهر و برادر،همسـر) تا میزان 5 سـال به‌ حداکثر سـن‌ آنها اضـافه‌ خواهد گردید.
2/2- داوطلبان بایسـتی‌ به‌ مبنای تاریخ‌ های اشـاره شـده در آگهی‌ توجه‌ کافی‌ داشـته‌ باشـند. لازم به‌ ذکر اسـت‌ ملاک عمل‌ برای تاریخ‌ گواهی‌ فراغت‌ از تحصــیل‌، معافیت‌ دائم‌ و پایان طرح آخرین‌ روز ثبت‌ نام (1401/03/17) می‌ باشــد و ملاک محاســبه‌ سن‌ اولین‌ روز ثبت‌ نام (1401/03/10) می‌ باشد.
2/3- متقاضیان می‌ بایست‌ دارای معافیت‌ یا گواهی‌ پایان انجام طرح خدمت‌ مربوطه‌ باشند.
مدارک مورد نیاز درهنگام ثبت نام
صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:
فرم درخواست شغل از شرکت رهروان طب نوین خلیج فارس (مندرج در صفحات پایانی آگهی)
آخرین مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده درآگهی
اصل کارت ملی
اصل‌ شناسنامه‌ عکسدار
مدارک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر)
کلیه‌ مشـمولین‌ سـهمیه‌ 25 درصـد (اعم‌ از جانباز و خانواده محترم شـهدا) حتی‌ در صـورت داشـتن‌ کارت شـناسـایی‌ از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به‌ اخذ و ارائه‌ گواهی‌ از بنیاد شهید می‌ باشند.
داشتن‌ کارت پایان خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ یا معافیت‌ دائم‌ از خدمت‌
تذکرات مهم‌ درخصوص مدارک مورد نیاز:
تذکر 1: باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مدارک متقاضـیان، پس‌ از تعیین‌ نمرات داوطلبان در آزمون (مصـاحبه‌) توسـط‌ شـرکت‌ بررسـی‌ خواهد شـد، لذا در صــورتیکه‌ مدارک داوطلبان (مدارک ایثارگری و…) مغایر با شــرایط‌ مندرج در این‌ آگهی‌ باشــد، بررســی‌ براســاس ســایر شـرایط‌ و بدون در نظر گرفتن‌ سـهمیه‌ انجام خواهد شـد و امتیاز اولویت‌ یا سـهمیه‌ مربوطه‌ از داوطلب‌ سـلب‌ خواهد شـد و داوطلب‌ حق‌ هیچ‌ گونه‌ اعتراضی‌ نخواهد داشت‌.
تذکر2: ضــمنا درصــورت نیاز مدارک از مراجع‌ ذیربط‌ اســتعلام خواهد گردید و تطبیق‌ اولیه‌ انجام شــده، ملاک قطعی‌ براصــالت‌ مدارک نخواهد بود.
تذکر3: عدم ارائه‌ مدارک کامل‌ براسـاس این‌ آگهی‌ و یا نقص‌ در ارائه‌ مدارک به‌ عهده داوطلب‌ خواهد بود و هیچگونه‌ اعتراضی‌ پس‌ از تحویل‌ مدارک ناقص‌ قابل‌ پذیرش نخواهد بود. ضمنا عدم ارائه‌ مدارک مبنی‌ بر ایثارگری و … به‌ منزل عدم تمایل‌ استفاده از سهمیه‌ مورد اشاره در این‌ آگهی‌ می‌ باشد.
نحوه ثبت‌ نام و مدارک مورد نیاز
ملاحظات
1/4- مسـئولیت‌ ناشـی‌ از عدم رعایت‌ دقیق‌ ضـوابط‌ وشـرایط‌ اعلام شـده درمتن‌ آگهی‌ برعهده داوطلب‌ خواهد بود ودر هر مرحله‌ از مراحل‌ ثبت‌ نام، امتحان و جذب محرز شــود که‌ داوطلب‌ اطلاعات خلاف داده یا فاقد شــرایط‌ مندرج در آگهی‌ اســت‌ داوطلب‌ از انجام مراحل‌ بعدی محروم خواهد شد.
4/2- داوطلبان موظفند پس‌ از اعلام اسـامی‌ مرحله‌ اول پذیرفته‌ شـدگان طبق‌ برنامه‌ تنظیمی‌ درمهلت‌ مقرر به‌ هسـته‌ گزینش‌ دانشـگاه برای تکمیل‌ پرونده گزینشـی‌ مراجعه‌ نمایند. درصـورت عدم مراجعه‌، قبولی‌ فرد کان لم‌ یکن‌ تلقی‌ شـده و از افراد ذخیره به‌جای وی به‌ گزینش‌ معرفی‌ خواهد شد.
3/4- قرارداد افراد پذیرفته‌ شــده با شــرکتهای پیمانکاری خواهد بود و هیچ‌ گونه‌ رابطه‌ اســتخدامی‌ با دانشــگاه علوم پزشــکی‌ اراک نخواهند داشت‌.
4/4- باتوجه‌ به‌ این‌ که‌ ملاک ثبت‌ نام ازمتقاضـیان تکمیل‌ برگ درخواسـت‌ شـغل‌ می‌ باشـد لازم اسـت‌ درتکمیل‌ آن نهایت‌ دقت‌ را به‌ عمل‌ آورده وهیچگونه‌ اصلاحاتی‌ پس‌ از ثبت‌ نام قابل‌ پذیرش نخواهد بود.

ثبت نام

دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدام علوم پزشکی اراک
دانلود برگ درخواست شغل 
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 17 خرداد 1401

ثبت نام بصورت حضوری از ساعت 9 لغایت 13 روز سه شنبه 10 خرداد الی روز سه شنبه 17 خرداد 1401 می باشد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا