آموزش و مهارتکردستانکردستان- سردبیر

سرمایه‌گذاری 60 میلیارد تومانی در سقز

یک سرمایەگذار معدن در استان کردستان با اشاره به فعالیت دو معدن "قولەگورە" و "حسن سالاران" در شهرستان سقز گفت: تاکنون بالغ بر ٦۰ میلیارد تومان در این مجموعە سرمایەگذاری شدە کە با راەاندازی معادن و کارخانە کنسانترە در دیواندرە این رقم چند برابر خواهد شد.

سید مجید سقایی، در گفت‌وگو با بازار کار، استان کردستان را جزو استان‌های محروم کشور خواند و اظهار کرد: افزایش بهرەوری از معادن، زمینەساز ایجاد عمران و آبادانی و ایجاد امنیت و تربیت نیروهای متخصص در استان کردستان است.
وی با اشاره به فعالیت دو معدن “قولەگورە” و “حسن سالاران” در شهرستان سقز گفت: تاکنون بالغ بر ٦۰ میلیارد تومان در این مجموعە سرمایەگذاری شدە کە با راەاندازی معادن و کارخانە کنسانترە در دیواندرە این رقم چند برابر خواهد شد.
این سرمایه‌گذار کردستانی با اشارە بە میزان اشتغالزایی این مجموعە در منطقە افزود: در حال حاضر در معادن شهرستان سقز حدود ٨۰ نفر پرسنل بە صورت مستقیم مشغول بەکار هستند کە حدود ٦۰ نفر پرسنل آن از اهالی منطقە و شهرستان سقز هستند.
وی با اعلام اینکه با توجە بە سیاست‌های مجموعە تا حد امکان از ظرفیت موجود در روستاهای اطراف معادن و از نیروهای بومی متخصص در شهرستان سقز استفادە شدە است، بیان کرد: ٨۰ درصد از پرسنل معادن از نیروهای بومی شهرستان سقز تشکیل می‌دهند.
سقایی به روند کار در این معادن اشاره کرد و افزود: در معادن شهرستان سقز، ابتدا کلوخە را از معادن استخراج و بە واحدهای دانەبندی موجود در منطقە انتقال و سپس با روش مغناطیسی تا حد امکان عیار سنگ آهن را افزایش دادە و سپس محصول نهایی واحد فرآوری بە واحدهای کنسانترە در استان‌های همجوار انتقال دادە می‌شود.
وی با اشاره بە اخذ مجوز واحد کنسانترە در حوالی معدن دیواندرە افزود: با بهرەبرداری از این واحد، می‌توان محصول نهایی معادن سنگ آهن سقز را بە این واحد انتقال داد.
این سرمایه‌گذاری کردستانی به تأثیر معادن بر توسعە اقتصادی استان و کشور خاطرنشان کرد: باتوجە بە اینکە با افزایش عیار محصول نهایی قیمت تمام شدە آن نیز بە صرفەتر است؛ بنابراین ایجاد و احداث واحد کنسانترە در استان بە لحاظ قیمت تمام شدە، محصول نهایی و ایجاد اشتغال برای جوانان منطقە یک پروژە برندە و مفید است.
وی در خصوص چشم‌انداز شرکت برای ایجاد زنجیرە فولاد در استان یادآور شد: این مجموعە موفق بە اخذ مجوز احداث کارخانە کنسانترە در حوالی معدن دیواندرە شدە کە با بە ثمر رسیدن آن یک گام در ایجاد زنجیرە فولاد برداشتە و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب گام دیگری در این راستا برداشتە خواهد شد.
بە گفتە این سرمایەگذار، با اتمام پروژە کارخانە کنسانترە دیواندرە این مجموعە یکی از مجموعەهایی است کە خوراک کارخانە ذوب آهن سقز را تأمین می‌کند.
وی در خصوص ارائە خدمات این مجموعە بە مردم محلی و دغدغەهای آنان گفت: در این مجموعە از ماشین‌آلات معدنی جهت تسطیح سازی راەهای روستایی و راە بین مزارع استفادە شدە و از باطلە دانەبندی سنگ‌شکن معادن، برای هموار سازی کوچەها و راەهای روستایی و بە صورت محدود بە روستاهای اطراف ارسال شدە و در مواقع حساسی همچون بارش برف ماشین آلات معدنی جهت پاکسازی معابر شهری بە شهرستان سقز گسیل شدە و کمک‌های موردی به اهالی روستاها و اختصاص مبالغی بەصورت سالانه به نزدیک‌ترین روستاهای منطقە به معدن صورت گرفته است.
سقایی با اشارە بە میزان درآمد این معادن و میزان پرداخت حقوق دولتی معادن اظهار کرد: میزان پرداخت حقوق دولتی معادن سقز بالغ بر ٤ میلیارد تومان است و حدود ٦ میلیارد تومان ارزش افزودە این معادن است کە درصدی از آن جهت عمران و آبادانی شهرستان سقز بازگرداندە و سالیانە قریب بە ٤ تا ٥ میلیارد تومان آن نیز بابت حق بیمە کارکنان و حق بیمە حاصل از قرارداد پرداخت می‌شود.
وی بە موانع و مشکلات پیش‌روی معدن‌داران اشارە و خاطرنشان کرد: ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مسئولان و مدیران در حوزه شهرستان‌های مذکور، اگر عنایت بیشتری در خصوص تسریع امورات اداری و همکاری قانونی بیشتری صورت گیرد، معدن دار می‌تواند بدون دغدغە و با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
این سرمایه‌گذار با اشارە بە اینکە هزینە بازسازی اراضی ملی از محل پرداخت حقوق دولتی معادن، پرداخت می‌شود؛ یادآور شد: این واقعیت کە معادن موجب تخریب در منطقە می‌شوند بر کسی پوشیدە نیست؛ لذا لازم بە ذکر است کە این شرکت با هزینە خود نسبت بە بازسازی اراضی ملی اقدام کردە و به جهت جلوگیری از گردوخاک، همواره راه‌های ارتباطی اطراف معادن را آب‌پاشی و درختکاری می‌نماید.
وی بە مشکل معارضین محلی اشارە و بیان کرد: کار معدن شغلی سخت، پراسترس و دارای مشکلات فراوانی است کە حال اگر مسئلە معارض نیز بە آن اضافە شود معدن کار قادر بە انجام کارها طبق برنامەریزی‌ها نخواهد بود. در برخی از اوقات معارضان مشکلاتی را برای معدن‌دار بەوجود می‌آورند و خواستەهایی دارند کە انگیزە سرمایەگذار برای کار در معدن کاهش پیدا می‌کند.
سقایی بر ایجاد کارگروهی با همکاری سازمان صمت در راستای حل مشکلات معارضین تاکید و تصریح کرد: این کارگروە باید در رفع مشکل معارضین بە معدن دار کمک کند و یا بە صورت اختصاصی مشکل معارضین را برعهدە گرفتە تا سرمایه‌گذار بدون دغدغە بە فعالیت معدنی خویش در استان ادامه دهد.
وی در پایان خطاب بە مسئولان و متولیان امر گفت: در پارەای از موارد نە تنها معدن‌کار در عرصە تولید تنها است بلکە گاهاً سنگ‌اندازی‌هایی نیز انجام می‌شود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا