آموزش و مهارتپارک های علم و فناوریدسته‌بندی نشدهشرکتهای دانش بنیانقمقم- سردبیرکارخانه های نوآورینوآوری و کارآفرینی

در نشست مشترک مدیران اعلام شد؛ پارک علم و فناوری و اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان قم در ایجاد مجتمع‌های فناوری و نوآوری همکاری می‌کنند

جلسه مشترک مدیران پارک علم و فناوری و اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان قم با موضوع همکاری در ایجاد مجتمع‌های فناوری و نوآوری مهارت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.