آموزش و مهارتاخبار استخدامدسته‌بندی نشده

تبعات کمبود پرستار در ICU بیمارستان ها

محمد میرزابیگی اظهار داشت: در بخش‌ مراقبت های ویژه بیمارستان‌ها، وقتی چند بیمار با هم بد حال بشوند، به دلیل کمبود نیرو، پرستار فقط می‌تواند به یک بیمار خدمت کند.