تهران کاریابی

استخدام نگهبان در خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

دعوت به آزمون و همکاری در شــرکت حفاظتی و مراقبتی ناظمان میثاق خراســان

آزمون نگهبانی
شــرکت حفاظتی و مراقبتی ناظمان میثاق خراســان در نظر دارد، از بین متقاضــیان واجدشـرایط تعداد
45 نفر )مرد( جهت نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تأسـیسـات انتقال نیروي فوق توزیع، در شهرستان هاي تابعه
استان هاي خراسان رضوي ، شمالی و جنوبی از طریق برگزاريآزمون کتبی، مصـاحبه حضـوري و سـنجش آمادگی
جسـمانی  دعوت به همکاري نماید.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایند.
www.mapsab.ir

لینک آگهی

https://bazarekar.ir/wp-content/uploads/2022/05/1262.pdf

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا