آموزش و مهارتاصفهاناصفهان- سردبیرپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهگزارش روز اصفهان

رئیس جهاد دانشگاهی در دیدار با شهردار اصفهان مطرح کرد: آمادگی همکاری در زمینه اشتغال و کارآفرینی

رییس جهاددانشگاهی در دیدار با شهردار اصفهان اعلام کرد: ما تمام قد آمادگی همکاری با شهرداری اصفهان را داریم و می توانیم مکمل کارهای فرهنگی شهرداری باشیم.