تهران کاریابی

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت پلیمری

دعوت به همکاری

کارشناس بازاریابی و فروش:

جنسیت:خانم / آقا
شرایط احراز :

دارای کارشناسیمدیریتبازرگانیوMBAگرایشبازاریابیویاکارشناسی
پلیمر/شیمی/رنگ/عمرانبا سابقه کار بازاریابیو گذراندن دورههایبازاریابی

توانایی برنامه ریزیوآشنا به مفاهیمبازاریابیو ابزارهایمختلف تبلیغاتی
برقراری ارتباط با مشتریانو روابط عمومی قوی
توانایی بالا در مذاکرات و برپایی کمپین ها و ترویج ها
داشتن روحیه مشارکتی و تجربه کار تیمی


شرح شغل و وظایف
:
تهیهی استراتژی و برنامه بازاریابی با تأیید مدیربازاریابی و فروش
اجرای برنامهی بازاریابی، تهیهی ارائهی گزارش عملکرد و ارائهی بازخورد به واحد فروش
و تحقیقات و توسعه

تحقیقبازار،بررسی حجم هر بخش،تمایلاتمشتریان، رصدرقباو ...
بررسی و رصد نمایشگاههایبرگزار شده و حضور در نمایشگاههای مرتبط
ایجاد تفكر مشتری مدار در كاركنان درون سازمان
تجزیه و تحلیل روندهایبازاریابی وفروش در گذشته
تجزیه و تحلیل عملیات رقبا و اقدامات ایشان
جمعآوری و بررسی اطلاعات به منظور تشخیص وضعیت و استعداد بازار و تعیین نیاز
مصرفكنندگان

ایجاد تقاضاو افزایش آگاهی مشتریان برایمحصولاتو خدماتشرکت
ایجادپل ارتباطی مناسبی بین نیازمشتری، بازار هدف و محصول یا خدمات شرکتو
. …

همکاریبهصورتتماموقتوحضوریروزهایکاریشنبهتاچهارشنبه
8صبحالی17
2
سالسابقه کار در گروه شغلی مشابه
محل کار:میدان صادقیه (غرب تهران)

ارسال رزومه: 09122177643

تلفن تماس: 02166405655

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا