آموزش و مهارتاجتماعیپارک های علم و فناوریپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهنوآوری و کارآفرینی

دبیر نمایشگاه آبادیران مطرح کرد: محرومیت‌زدایی با استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی

«هدف اصلی نمایشگاه آبادیران استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم‌وفناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات فناور در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به اقشار محروم جامعه است.»