آموزش عالیپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهشرکتهای دانش بنیاننوآوری و کارآفرینی

ظرفیت‌های مناطق محروم با اقتصاد دانش‌بنیان شکوفا می‌شود

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: «آبادیران» قصد دارد ظرفیت‌های مناطق محروم را در عرصه اقتصاد دانش بنیان شکوفا کند.