بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

آموزش‌های جهاددانشگاهی «اشتغال محور» است
رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه:

آموزش‌های جهاددانشگاهی «اشتغال محور» است

رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، آموزشی که اشتغال آفرین نباشد را ابتر دانست و گفت: در جهاددانشگاهی اکثر آموزش‌ها منجر به ایجاد شغل می‌شود. .

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر