بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

بازارکار نوین

نگاهی به تغییر و تحولات کسب و کارهای نوین

پروفسور سید پدرام موسوی ، پست دکترای اقتصاد بین الملل و ارائه دهنده دکترین اقتصاد جبران به بررسی تغییر و تحولات کسب و کارهای نوین پرداخته است.

90 بازارکار

مطالب بیشتر

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر